Административни услуги

Инфо 136 -Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.

Инфо 138 – Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование

Инфо 143 – валидиране-заявление

Инфо 143 – Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Инфо 147 – служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 Издаване-на-служебна-бележка-за-резултатите-от-положените-изпити-за-проверка-на-способностите

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – дубликати

Инфо 153 – заявление

Инфо 154 – удостов. проф. обучение и СПК

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф.

Инфо 155 – удост. свидет валидиране проф. квалиф. заявление

Инфо 156 – европейско прил дипл. Заявление

Инфо 156 – европейско прил дипл. СО

Инфо-156-Издаване-на-европейско-приложение-на-свидетелство – Заявление

Инфо-156-Издаване-на-европейско-приложение-на-свидетелство-за-професионална-квалификация-влиза-в-сила-от-учебната-2021-2022-учебна-година

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme