Документи

Учебници 2021-2022 г.

План за действие при Covid19

ДЕКЛАРАЦИЯ за проведени лекторски часове
Процедура по подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали НУМСИ „Хр.Морфова“
Устав и правилник за дейността на училищния ученически съвет при НУМСИ „Хр.Морфова“

План за сигурност и мерки за действие при подготвен или извършен терористичен акт
План за дейността в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2021/2022г
План за квалификационна та дейност на НУМСИ „Хр.Морфова“за учебната 2021/2022г
План за контролната дейност на директора и зам. директора в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2021/2022г

План за безопасност при движение по пътищата „Хр.Морфова“ за учебната 2021/2022г

Тематичен план за дейностите на педагогическия съвет в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2021/2022г

Правилник за дейността в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2021/2022г

Програма за превенция на ранното напускане на училище в НУМСИ „Хр.Морфова“-2021/2022г.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в НУМСИ „Хр.Морфова“-2021/2022г.
Програма – занимания по интереси в ЦО в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2021/2022г

Политики и цели по осигуряване на качеството на образованието в НУМСИ „Христина Морфова”-2021/2022г.

Дневен режим на НУМСИ „Хр.Морфова“-2021/2022г.

Етичен кодекс на училищната общност в НУМСИ „Христина Морфова“

Вътрешен ред в ученическото общежитие

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Вътрешни правила за дейността и организацията на управление на човешките ресурси и квалификация и подбор на кадрите в НУМСИ „Хр. Морфова“ Стара Загора

Периодичен инструктаж за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НУМСИ „Хр Морфова“

Правилник за вътрешния трудов ред в НУМСИ „Хр.Морфова“

Правилник за пропускателния режим в НУМСИ „Хр.Морфова“

Инструкция за мерки за защита на личните данни в НУМСИ „Хр.Морфова“

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в НУМСИ „Хр.Морфова“

Правила за контрол на работното време в НУМСИ „Хр.Морфова“

Стратегия за развитие на НУМСИ „Хр.Морфова“ за периода 2021-2025 г.

НУМСИ-"Христина Морфова" © 2016 Frontier Theme