Документи

Бюджет III-тримесечие 2018 НУМСИ „Хр.Морфова“
Бюджет II-тримесечие 2018 НУМСИ „Хр.Морфова“
Финансов баланс 31.06.2018
Финансов баланс 31.03.2018
Бюджет I-тримесечие 2018 НУМСИ „Хр.Морфова“
Бюджет 2018 НУМСИ „Хр.Морфова“
Бюджет НУМСИ „Хр.Морфова“
Финансов баланс 31.12.2017

Устав и правилник за дейността на училищния ученически съвет при НУМСИ „Хр.Морфова“

Седмично разписание НУМСИ „Хр.Морфова 2018/2019 I срок
График класни и контролни НУМСИ „Хр.Морфова 2018/2019 I срок

План за сигурност и мерки за действие при подготвен или извършен терористичен акт
План за дейността в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2018/2019г
План за квалификационна та дейност на НУМСИ „Хр.Морфова“за учебната 2018/2019г
План за контролната дейност на директора и зам. директора в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2018/2019г
План за дейностите по безопасност на движението по пътищата за учебната 2018/2019 г
План за целодневна организация на учебния процес в НУМСИ „Христина Морфова”-2018/2019г.
План за обучение и действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари за учебната 2018/2019г
Тематичен план за дейностите на педагогическия съвет в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2018/2019г
Училищен учебен план НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2018/2019г

Окончателен доклад за самооценяване в НУМСИ „Хр.Морфова“
Правилник за дейността в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2018/2019г

Програма за превенция на ранното напускане на училище в НУМСИ „Хр.Морфова“-2018/2019г.
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи в НУМСИ „Хр.Морфова“-2018/2019г.
Програма – занимания по интереси в ЦО в НУМСИ „Хр.Морфова“ за учебната 2018/2019г

Дневен режим на НУМСИ „Хр.Морфова“-2018/2019г.

Етичен кодекс на училищната общност в НУМСИ „Христина Морфова“

Вътрешен ред в ученическото общежитие

НАРЕДБА № 2 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата

Вътрешни правила на НУМСИ „Хр. Морфова“

Периодичен инструктаж за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НУМСИ „Хр Морфова“

Правилник за вътрешния трудов ред в НУМСИ „Хр.Морфова“

Правилник за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в НУМСИ „Хр.Морфова“

Стратегия за развитие на НУМСИ „Хр.Морфова“ за периода 2016-2020 г.

НУМСИ-"Христина Морфова" © 2016 Frontier Theme