Документи

З-д-дати-ДЗИ-проф.квалиф.-практ.изпит

pdf_icon Етичен кодекс на училищната общност

pdf_icon Баланс към 31 март 2016 г.

pdf_icon Отчет за бюджета за периода 01.01. – 30.09.2016 г.

pdf_icon Месечно разпределение на бюджета за 2016 г.

pdf_icon Годишен план за дейността на НУМСИ „Христина Морфова“ за учебната 2016/2017 г.

pdf_icon Дневен режим на НУМСИ „Христина Морфова“ за учебната 2016/2017 г.

pdf_icon Периодичен инструктаж за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НУМСИ „Христина Морфова“

pdf_icon План за дейностите по безопасност

pdf_icon План за квалификационната дейност в НУМСИ „Христина Морфова“ за учебната 2016/2017 г.

pdf_icon План за контролната дейност на Директора и Зам. директора в НУМСИ „Христина Морфова“ за учебната 2016/2017 г.

pdf_icon План за обучение и действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари – НУМСИ „Христина Морфова“

pdf_icon Политики и цели по осигуряване на качеството на ПОО в НУМСИ „Христина Морфова“ за учебната 2016/2017 г.

pdf_icon Правилник за вътрешния трудов ред в НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора

pdf_icon Правилник за дейността в НУМСИ „Христина Морфова“ за учебната 2016/2017 г.

pdf_icon Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в НУМСИ „Христина Морфова“

pdf_icon Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в НУМСИ „Христина Морфова“

pdf_icon Програма занимания по интереси ЦО в НУМСИ „Христина Морфова“ за учебна 2016/2017 г.

pdf_icon Стратегия за развитие на НУМСИ „Христина Морфова“ за периода 2016-2020 г.

pdf_icon Тематичен план за дейностите на педагогическия съвет на НУМСИ „Христина Морфова“ за учебната 2016/2017 г.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme