Към документи

ПЛАН

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е създадена на основание чл.2, ал.1 “а” от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на ниво училище. Настоящият план е приет на заседание на Педагогическият съвет на ОУ „П. Р. Славейков“ – Протокол № 1/06.10.2011 г.

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 1/06.10.2011г.)

Председател: Йорданка Денева – директор

Членове: Диляна Гаджева – помощник-директор

Пенка Пенчева – учител по математика

Веселка Жечева – начален учител и член на УН

Маргарита Бахчеванова – учител по БЕЛ

Станислав Балъков – учител по ФВС и член на УН

Димитрина Бояджиева – медицинска сестра

IIІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
 1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.
 2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./
 3. Укрепване на толерантни междуличностни взаимоотношения между учениците от различните възрастови групи и на тези по пол.
 4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване на учениците с противообществени прояви към гражданското общество.
IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
 1. Осигуряване на условия, които водят до намаляване на негативните прояви в училище.
 1. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и организации, имащи пряко отношение към превенцията на противообществените прояви на учениците.
 1. Работа с родителите на проблемните ученици.
V.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
 1. Картотекиране на учениците с рисково поведение или от непълни семейства, със сериозни образователни, личностни проблеми и проблеми, свързани с адаптирането им, създаващи реални предпоставки за отклонения в поведението и възникване на трудности в хода на учебно-възпитателния процес с цел оказване помощ и периодично разглеждане на успеха и поведението им. Срок: октомври 2011 г.

Отг: председател на комисията, класни

ръководители и учители

 1. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки има застрашени ученици или ученици с проблемно поведение с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране към активност в учебната дейност.

Срок: постоянен

Отг: председател на комисията и класни ръководители

 1. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с превантивен характер.

Срок: постоянен

Отг: класни ръководители и ученически съвет

 1. Осъществяване на превантивна възпитателна работа, привличане на родители, които се нуждаят от подкрепа и квалифицирана помощ, за да съдействат за образованието и развитието на своите деца /лекции, разговори, методически материали за класните ръководители и родителите/.

Срок: постоянен

Отг: директор, класни ръководители и учители

 1. Среща-разговор на учениците от 5.-8. клас с представител на РУ на МВР гр. Велико Търново по проблемите на детската престъпност.

Срок: декември 2011 г.

Отг: директор и Станислав Балъков

 1. Среща с психолог от центъра за социална интеграция на учениците от 1.-4. клас по проблемите на толерантното отношение към другите в класа.

Срок: февруари 2012 г.

Отг: начални учители и Веселка Жечева

 1. Работа по националната стратегия за борба срещу наркотиците 2009-2013.

Срок: постоянен

Отг: Д. Колева и класни ръководители

 1. Отбелязване на 1. декември – международен ден за борба срещу СПИН.

Срок: 01.12.2011г.

Отг: Д. Колева

 1. Отбелязване на световния ден без тютюнопушене – съвместно с РЗИ.

Срок: 31.05.2012г.

Отг: класните ръководители

 1. Провеждане на системна разяснителна работа в часа на класа по проблемите на противообществените прояви на учениците чрез подходящи и ефективни методи и форми.

Срок: постоянен

Отг: класните ръководители

 1. Изготвяне на предложения пред Директора и Педагогическия съвет за налагане на дисциплинарни наказания на ученици.

Срок: ежемесечно

Отг: председател на комисията, класни ръководители

 1. Училищната комисия уведомява:
 • МКБППМН за противообществените прояви на учениците в училището
 • отделите за закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане при получаване на информация за ученици, подложени на различно по вид насилие или за родители /настойници/, които трайно не полагат грижи при отглеждане на непълнолетните;
 • органите на полицията, инспекторите от ДПС при наличието на данни за криминални деяния или за престъпни деяния срещу деца.

Срок: постоянен

Отг: председател на комисията

 1. Оказване на съдействие за педагогическо подпомагане на ученици от социално слаби семейства, когато това се явява предпоставка за извършване на противообществени прояви или престъпления.

Срок: постоянен

Отг: пом.-директорът и класните ръководители

 1. Запознаване на учениците с Наредба №1 на Община Велико Търново за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на общината.

Срок: ноември 2011 г.

Отг: директорът и класните ръководители

 1. Отчитане пред Педагогическия съвет в края на първия учебен срок и в края на учебната година.

Срок: 05.02.2012 г. и 25.06.2012 г.

Отг: председател на комисията

 1. Осигуряване на охрана в училището с оглед спазване реда и запазване здравето на учениците.

Срок: постоянен

Отг: директорът и председателят на УН

VІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 1. Училищната комисия взаимодейства с:

– Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни;

 • Инспекторите от детска педагогическа стая;
 • Районно полицейско управление;
 • Отдел за закрила на детето;
 • Център за социална рехабилитация;
 • Обществени организации;
 • Обществени възпитатели;
 • Прокуратура;
 • Здравни заведения;
 • Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
 1. Училищната комисия изпраща предложения за образуване на възпитателни дела до ОКБППМН и Отдела за зкрила на детето, за провинили се в тежка степен ученици или за родители, проявили нехайство при възпитанието и грижата за децата си.

Срок: постоянен

Отг: председател на комисията

 1. Училищната комисия изпраща информация до „Отдел за закрила на детето” за предстоящо налагане на наказания на ученици допуснали безпричинно отсъствие от учебни занятия.

Срок: постоянен

Отг: председател на комисия

 1. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, училищното настоятелство, родителите, ученическите съвети за успешно решаване на възникнали проблеми и нарушения.

Срок: постоянен

Отг: председател на комисията

VIІ.ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
І ЗАСЕДАНИЕ – 30.09.2011г.

1.Приемане плана за дейността на комисията през учебната 2011/2012 г.

2.Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятията и посочване на конкретни отговорници за тяхната организация и контрол.

ІІ ЗАСЕДАНИЕ – 05.02.2012г.

1.Приемане на информация за дейността на училищната комисия през първия срок на учебната 2011/2012 г.

III ЗАСЕДАНИЕ – април 2012г.

1.Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на учителите, преподаващи в тях и предлагане на мерки за ограничаване на подобни прояви.

2.Изслушване на класни ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково поведение и вземане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца; застрашените от отпадане ученици; децата, жертви на насилие; децата с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания.

IV ЗАСЕДАНИЕ – 20.06.2012г.

1.Приемане на отчета за дейността на комисията през учебната 2011/2012 г.

2.Обсъждане на предложения за подобряване работата на Училищната комисия през учебната 2012/2013 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 1. Мерките, които използва Училищната комисия са в съответствие с Етичния кодекс на работещите с деца.
 2. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни заседания през учебната година.
 3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
 4. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора за налагане наказания на провинили се ученици, извършили правонарушения.
 5. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти през учебната година: в края на първия учебен срок и в края на втория учебен срок.
 6. Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до ОКБППМН за дейността си през учебната година.
НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme