Обществени поръчки

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА НА НУМСИ”Христина

Морфова”

 

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящите Правила се приемат на основание чл. 244, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и уреждат условията и реда за:

а)    прогнозиране на потребностите от възлагане на обществени поръчки, включително установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;

б)    планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите, в това число определяне на броя и вида обществени поръчки по стойност, приложим вид процедура, ред за възлагане, индикативен период за откриване и срок на изпълнение, съобразно потребностите и финансовия ресурс, който възложителят предвижда да осигури;

в)    провеждане, приключване и отчитане на резултатите от обществените поръчки, съобразно ЗОП и подзаконовите нормативни актове, както и координацията между отделните административни звена в НУМСИ ”Христина Морфова”;

г)    определяне на служителите, отговорни за планирането и подготовката на процедурите, и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;

д)    организацията и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, в това число:

 • подготовка на документация за участие;
 • задълженията за изпращане на информация до „Официален вестник” на Европейския съюз и Агенция по обществени поръчки за вписване в Регистъра за обществени поръчки;
 • предоставяне на разяснения по документацията за участие;
 • удължаване на обявените срокове (когато е приложимо);
 • уведомяване на заинтересованите лица/участниците/кандидатите в законоустановените срокове;
 • изготвяне на протоколи, решения, доклади по вид и съдържание, съответстващо на изискванията на ЗОП;
 • получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти;
 • определяне състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите и за провеждане на преговори и диалог, както и на журито;
 • сключването на договори за обществени поръчки;

е)    за осъществяване на контролът по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и проследяване изпълнението на сключените договори и за приемане на резултатите от тях, както и разпределението на задълженията и отговорностите на конкретни длъжностни лица, в това число: заявяване/приемане изпълнението на договора, финансовите условия, срокове, неустойки, прекратяване и изпращане на информация за изпълнен/предсрочно прекратен договор.

ж)   действията при обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, налагане на санкции и финансови корекции;

з) документирането на всеки етап от цикъла на обществените поръчки и архивирането и съхранението на документите, свързани с управлението му;

и)    за провеждане на въвеждащо и поддържащо обучение на лицата, ангажирани с управлението на цикъла на обществените поръчки;

й) поддържане на профила на купувача.

   (2) С вътрешните правила се определят и разпределят задълженията и отговорностите на конкретни длъжностни лица във връзка с дейностите и задачите по ал. 1.

   (3) С настоящите вътрешни правила се цели постигането на пълно съответствие с принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки, осигуряването на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства на НУМСИ ”Христина Морфова” , гарантирането на публичност и прозрачност на провежданите процедури, осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

   (4) НУМСИ ”Христина Морфова” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки и има право да възлага отделни дейности от управлението на цикъла на обществените поръчки на външни изпълнители.

Чл. 2. (1) Директорът на НУМСИ”Христина Морфова” е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки и е длъжен да проведе следващата се процедура за възлагане на обществена поръчка, освен ако не е налице някое от следните условия:

   а) обществената поръчка попада в една от хипотезите по чл. 13 и чл. 14 от ЗОП;

   б) стойността на обществената поръчката е в диапазоните по чл. 20, ал. 3 и 4 от ЗОП.

Чл. 3. Вътрешните правила осигуряват спазването на основните принципи и изисквания на действащото законодателство в областта на Обществените поръчки.

Чл. 4. Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица в НУМСИ”Христина Морфова” , които имат задължения по изпълнението на дейности по възлагане и изпълнение на договорите за обществени поръчки.

Чл. 5. При разработването на вътрешните правила са отчетени изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане на ЗОП и др. действащи нормативни актове.

Чл. 6. Дейностите по планиране и иницииране на процедурите се осъществяват от ЗД УД, гл. счетоводител.

Чл. 7. Дейностите по организация и провеждане на процедурите по ОП и сключване на договори с избраните изпълнители се осъществяват от Директора на училището (Възложител).

РАЗДЕЛ II.

РЕД ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 8. (1) Дефинирането на нуждите на НУМСИ ”Христина Морфова” от възлагане на ОП се извършва до 20 декември на предходната бюджетна година чрез изготвяне на Мотивирани предложения.

   (2) Потребностите се определят в резултат на извършен анализ на:

 1. Съществуващото състояние;
 2. Целите на НУМСИ ”Христина Морфова” ;
 3. Очакваното потребление и наличността на консумативи, материали и оборудване за извършване на планираните дейности;
 4. Необходимостта от външни услуги, извършване на доставки или строителство;
 5. Съществуващи проектни дейности и участие в нови проекти.

   (3) Анализът се извършва от Директора, ЗД УД и гл. счетоводител.

   (4) Потребностите се формулират и дефинират в писмен вид като Мотивирани предложения до Възложителя. В заявката се мотивира и връзката между реализирането на обществената поръчка и как тя ще способства за постигане целите на училището.

   (5) Отговорни за заявяване на потребностите от доставки и услуги са ЗД УД, гл. счетоводител, ЗАС, домакин, учители, които изготвят и подават заявките.

   (6) В срок до 31 януари на съответната година заявителите по чл. 8 ал. 5 предават мотивираните предложения за съгласуване с главния счетоводител в НУМСИ” Христина Морфова” , за становище относно размера на финансовите средства.

   (7) Главния счетоводител дава становище по размера на исканите средства в срок от 5 работни дни от постъпване на мотивираното предложение и предава становището ведно с представения доклад на Възложителя;

   (8) Въз основа на мотивираните предложения. Гл. счетоводител изготвя прогнозен финансов анализ за необходимите финансови ресурси за реализирането на заявките.

Чл. 9. (1 )Въз основа на одобрения обобщен Списък на ОП, в срок до 20 февруари, гл. счетоводител и ЗД УД подготвят План – график на предстоящите ОП, който включва следните елементи, вид на процедурата; предмет и обем на ОП; планирана стойност без ДДС, предвиждане на обособени позиции и планирана стойност на всяка една от тях; срок за подготовка на документите; дата на публикуване на поканата; срок за подаване на офертите; срок за работа на комисията; дата за сключване на договора.

   (2) Когато през календарната година се наложи промяна в план-графика, в т.ч. стойност, ред за възлагане, срок за изпълнение, вид процедура, тя се извършва чрез представяне на Мотивирано предложение относно необходимостта от провеждане на процедура по ЗОП. Утвърденото от Директора мотивирано предложение за корекция на план – графика се счита за неразделна част от същия.

Чл. 10. (1) Обществените поръчки, които не са включени в план-графика изготвен за период от 12 месеца, считано от 01 януари на съответната година, се реализират по следния ред:
 1. Съответния заявител, иницииращ разхода, изготвя мотивирана Докладна записка до Главния счетоводител на НУМСИ ”Христина Морфова” , в която обосновава необходимостта от съответната доставка, услуга или строителство.
 2. Докладната записка съдържа най – малко:
 • формулиран предмет на обществената поръчка;
 • обосновка за необходимостта от възлагането й;
 • предвиждани прогнозни количества и/или приблизителна стойност, определена съгласно някой от начините по чл. 21 от ЗОП.
 • причините, поради които исканите стоки, материали, консумативи, услуги, активи и строително – монтажни работи не са включени в заявките по чл. 8, ал. 1 и/или утвърдения план – график, както и срокът за изпълнение.

   (2) При определяне на приложимия ред за възлагане на обществена поръчка се планират очакваните разходи за съответната дейност без значение от източника на финансиране.

   (3) 3а определяне вида на процедурата гл. счетоводител определя прогнозната стойност на поръчката по реда на чл. 21 от ЗОП на база планирана стойност и анализ стойността на предходни поръчки със същия обект, отчетни данни от предходни години за разходвани бюджетни средства за аналогични дейности. Информацията се предоставя на длъжностните лица чл. 8 ал. 5 от настоящите правила;

   (4) Когато обществената поръчка включва няколко обособени позиции, всяка от които е предмет на договор, стойността на поръчката е равна на сбора от стойностите на всички позиции.

   (5) 3а периодично повтарящи се договори за доставки или услуги процедурата се стартира най-малко 40 календарни дни преди изтичане срока на договора със същия предмет.

   (6) В зависимост от стойността на ОП се индикират онези, за които ще се публикува събиране на оферти с обява или покана до определение лица съгласно чл. 20, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ III.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ИЛИ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА

Чл. 11. Гл. счетоводител следи за своевременното провеждане на ОП.

Чл. 12. (1) Подготовката на процедурата за ОП стартира със заповед на Директора на училището, в която е посочен предметът, длъжностните лица, които ще разработят документацията за обществената поръчка и сроковете за изпълнение на задачата.

Чл. 10. (1) Обществените поръчки в НУМСИ ”Христина Морфова” , се възлагат съгласно реда и сроковете, одобрени в План графика.

Чл. 11. (1) Длъжностни лица подготвят документацията за участие в съответната процедура за възлагане на обществена поръчка или обявата по чл. 187 от ЗОП, или поканата до определени лица по чл. 191 от закона.

   (2) Документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съдържа:

а)         заглавна страница, върху която са изписани наименованието, логото на Възложителя, предмета на поръчката и годината на нейното откриване, а в случаите, когато документацията се изготвя в изпълнение на дейности по проект – и наименованието и логото на проекта, регистрационния му номер и съответната оперативна програма, която го финансира/съфинансира;

б)        решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

в)        обявлението за обществена поръчка;

г)         пълното описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции;

д)        техническите спецификации;

е)         инвестиционните и други проекти, когато се изискват за подготовка на офертата;

ж)        минималните изисквания, на които трябва да отговарят участниците в процедурата, както и опции, специалните изисквания за тяхното представяне, приложимите нормативни изисквания, както и вариантите когато възложителят допуска варианти за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

з)         методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато е приложимо;

и)        образци на документи, както и указание за подготовката им;

й) проект на договор;

   (3) За откриване на възлагане на обществена поръчка с обява по чл. 187 от ЗОП или покана до определени лица по чл. 191 от закона, документацията по възлагане на обществената поръчка съдържа:

а)      заглавна страница, върху която са изписани наименованието, логото на Възложителя, предмета обществената поръчка, която следва да се възложи и годината на нейното откриване, а в случаите, когато документацията се изготвя в изпълнение на дейности по проект – и наименованието и логото на проекта, регистрационния му номер и съответната оперативна програма, която го финансира/съфинансира;

б)     обява по утвърден от Изпълнителния директор на АОП образец, а в случаите на чл. 191 от ЗОП – покана до определени лица;

в)     технически спецификации.

   (4) Възложителят открива възлагането на поръчката с публикуване на профила на купувача на обява за събиране на оферти, която се изготвя по образеца, утвърден от Изпълнителния директор на АОП, като неразделна част от обявата са и техническите спецификации.

   (5) Срокът за получаване на оферти трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 7 дни – за услуги и доставки, а когато поръчката е за строителство – 15 дни от публикуването на обявата в Профила на купувача.

   (6) Възложителят удължава срока по ал. 5 с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.

   (7) След изтичане на срока по ал. 5 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

Чл. 13. Възлагането чрез покана до определени лица се прилага само в случаите по чл. 191 от ЗОП, като за спазването на съответното основание на Възложителя се представя мотивирано становище от юристкосулта.

Чл. 14. (1) Оферти въз основа на обявата или поканата до определени лица се подават в деловодството на НУМСИ ”Христина Морфова” като при приемането й, върху опаковката/плика на кандидата се отбелязват входящия номер, датата и часът на получаване от програмата и посочените данни се записват във входящ регистър за получени оферти , за което на приносителя се издава документ.

   (2) В деня, обявен за отваряне на офертите, длъжностно лице от деловодството на НУМСИ ”Христина Морфова” , предава на Председателя на комисията списъка с участниците и представените от тях оферти.

Чл. 15. (1) Възложителят със заповед определя нечетен брой, лица, които да разгледат и оценят получените въз основа на публикуваната обява оферти. За лицата се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8-13 от ППЗОП.

  (2) Проектът на заповед по ал. 1 се подготвя от главния счетоводител и се представя за подпис на Възложителя.

   (3) Работата на комисията започва с публично заседание за отваряне на получените оферти, на което право да присъстват имат представители на участниците. Всички присъстващи лица се вписват в списък, който съдържа трите имена на лицата и кого представляват.

   (4) По време на публичната част от заседанието си, комисията извършва следните действия:

 1. отваря офертите по реда на тяхното постъпване и регистриране в деловодството на НУМСИ ”Христина Морфова”;
 2. обявява пред присъстващите предлаганите цени на всички участници;

   (5) С изпълнението на действията по ал. 3 приключва публичната част от заседанието, след което комисията продължава работата си в закрито заседание.

Чл. 16. Комисията разглежда офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съответствието им е изискванията на Възложителя, посочени в обявата за събиране на оферти.

Чл. 17. (1) Офертите, за които комисията е констатирала, че отговарят на всички изисквания на Възложителя, подлежат на оценяване по обявения в обявата критерий за възлагане.

   (2) Когато е приложимо комисията прилага обявените показатели за оценка с тяхната относителна тежест, както и съдържащата се в обявата методика за оценка.

   (3) Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията предлага класиране на участниците.

Чл. 18. (1) Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

   (2) Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, от председателя на комисията.

   (3) Възложителя има право в срок от 3 дни да се произнесе по протокола в една от следните форми:

 1. утвърди протокола на комисията с полагане на подпис върху него за „утвърдил”;
 2. даде задължителни писмени указания към комисията за отстраняване на установени в хода на работата й пропуски и/или нарушения.

   (4) Утвърденият от Възложителя протокол се изпраща до участниците, и се публикува в Профила на купувача в един и същи ден.

   (5) Главния счетоводител изготвя проект на договор за обществена поръчка, който се сключва по реда на настоящите правила. Договорът се изготвя в два или три еднообразни екземпляра.

   (6) Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30 дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.

   (7) При сключване на договора, от участника, определен за изпълнител се изисква да представи:

 1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП;
 2. гаранция за изпълнение, ако такава е предвидена в условията на поръчката.

   (8) Сканирано копие от сключения договор се предоставя за публикуване в Профила на купувача.

Чл. 19. (1) Когато до изтичане на крайния срок за подаване на оферти, посочен в обявата, включително след удължаване на срока по чл. 188, ал. 2 от ЗОП не бъде получена нито една оферта, се уведомява за това Възложителя.

   (2) Възложителят взема решение да бъде публикувана повторно обявата за събиране на оферти или да бъде изпратена покана до определено лице/лица на основание чл. 191, ал. 1,т. 1 от ЗОП.

   (3) В случай, че Възложителят разпореди да бъде изпратена покана до определено лице/лица, преговорите с тях се водят от назначена от него комисия, която документира работата си в протокол. Постигнатите по време на преговорите договорености не могат да водят до промяна на техническите спецификации и условията, които са били обявени първоначално към обявата.

   (4) Съставеният протокол от комисията, провеждаща преговорите се представя за утвърждаване от Председателя на комисията на Възложителя, след което се пристъпва към сключване на договор.

Чл. 20. (1) Когато в хода на изпълнение на договор за обществена поръчка, сключен след възлагане чрез обява за събиране на оферти, настъпят обстоятелства по чл. 116 от ЗОП, които допускат изменението му, отговорния служител – заявител уведомява писмено Възложителя. .

   (2) В случай, че не е налице законова пречка за изменение на сключения договор, се изготвя и съгласува проект на допълнително споразумение. Проектът се съгласува и от гл. счетоводител на НУМСИ ”Христина Морфова” .

   (3) Сканирано копие от подписаното допълнително споразумение се публикува в Профила на купувача.

Чл. 21. (1) Когато стойността на обществена поръчка не изисква изборът на изпълнител да се извърши с процедура по ЗОП или чрез обява за събиране на оферти, възлагането се извършва свободно.

   (2) Когато се извършват разходи за доставки и услуги на стойности, допускащи свободен избор на изпълнител, отчитането се извършва с първични платежни документи и/или с писмен договор.

Чл. 22. (1) Възложителят може да изисква от определения изпълнител да предостави гаранции, които да обезпечат изпълнението на договора или авансово предоставените средства.

   (2) Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, не може да надвишава 5 на сто от стойността му. Когато поръчката се възлага на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за изпълнение на договора не може да надвишава две на сто от стойността на договора. Гаранция за изпълнение може да се изисква и в случай на изменение, с което се извършват допълнителни доставки, услуги или строителство по договора.

   (3) Гаранциите се представят в една от следните форми:

 1. парична сума;
 2. банкова гаранция;
 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

   (4) Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, може да е до размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

   (5) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат във всеки договор. Срокът за освобождаване се съобразява с естеството на поръчката и сложността на изпълнението.

   (6) За освобождаване на гаранциите по ал. 1 и ал. 2 отговаря Главния счетоводител;

   (7) Освобождаването на гаранцията трябва да става поетапно, в случай, че изпълнението на поръчката се извършва на ясно разграничени етапи на договора определеният изпълнител е изпълнил изискванията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

 

РАЗДЕЛ IV.

СВОБОДНО ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОД НА СРЕДСТВА ПО ЧЛ. 20ал. 4 от ЗОП:

Чл.23. (1) При свободно извършване на разход на средства по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП /за строителство под 50 000 лв. без ДДС/, длъжностните лица по чл. 8, ал. 5 подготвят технически изисквания за изпълнение на поръчката и проекто-договор.

  (2) При свободно извършване на разход на средства по чл.20, ал. 4, т. 3 от ЗОП / за доставки или услуги под 30 000 лв. без ДДС/ разходът се доказва чрез първични платежни документи.

РАЗДЕЛ V.

КОНТРОЛ

Чл. 24. (1) Контрол върху изпълнението на договорите

 1. Гл. счетоводител осъществява текущ и окончателен контрол, като се увери , че са получени договорените количества и обеми в договорените срокове и изискуемото качество. За целта се съставят приемо-предавателни протоколи, подписани от оторизираните лица.
 2. При неизпълнение на договорените условия, лицето по ал.1 т. 1 прави предложение до Директора за привеждане в действие клаузите от договора за търсене на неустойки или предсрочно прекратяване на договора.
 3. При приемане на извършената работа се съставя протокол, подписан от комисия от страна на възложителя и изпълнителя. В протокола се описват всички недостатъци на изпълнението, ако са установени такива и се определя подходящ срок за отстраняването им.
 4. При изплащане на суми по договори за обществени поръчки, извършената работа (доставената стока или извършената услуга) следва да се доказва въз основа на първични платежни и разходно-оправдателни документи. При строителство, към първичните платежни документи се прилага и количествено- стойностна сметка, Протокол за приемане на СМР, първични платежни документи, доказващи количеството и единичната цена на вложените материали.

   (2) Предварителен контрол по процедурите за възлагане на ОП Обхватът на предварителния контрол за законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки включва:

 • изготвяне на график за ангажиментите по дати;
 • проверка относно окомплектованост на документацията;
 • проверка относно задълженията, които ще бъдат поети със сключването на договор;
 • спазване на процедурата, съгласно настоящите Вътрешни правила;
 • определяне прогнозната стойност на обществената поръчка.
 1. Предварителният контрол относно възлагането на ОП по реда и условията на глава двадесет и шеста чрез събиране на оферта с обява или покана до определени лица от ЗОП се осъществява текущо по време на процедурата от гл. счетоводител.
 2. Цялата документация за проведената обществена поръчка се представя на гл. счетоводител за осъществяване на предварителен контрол и даване на мнение относно законосъобразността на поемането на задължението, преди сключването на договора за възлагане на ОП.

РАЗДЕЛ VI.

СЪХРАНЕНИЕ И КОМПЛЕКТУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ДОСИЕТАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 25.(1). За осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички действия и решения на възложителя, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, се създава и поддържа досие за всяка обществена поръчка, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.

   (2). За всяка процедура по възлагане на ОП по реда и условията на глава двадесет и шеста от ЗОП, гл. счетоводител образува и съхранява досие съдържащо всички документи, свързани с възлагането на поръчките в срок от 3 години след приключване на договора, което съдържа следните документи:

 1. Заповед за назначаване на комисия за подготовка на документите при събиране на офертите с обява или покана до определени лица
 2. Обява по образец на АОП;
 3. Заповед за назначаване на комисия за получаване, разглеждане и оценка на офертите;
 4. Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП;
 5. Всички ценови оферти, заедно с пликовете и всички документи в тях;
 6. Протокол на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите;
 7. Изискуемите документи за сключване на договора по по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП;
 8. Договор за възлагане на ОП.

РАЗДЕЛ VII.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл. 26. (1) Профил на купувача на НУМСИ ”Христина Морфова” .представлява обособена част от електронната страница на НУМСИ ”Христина Морфова” ., за който е осигурена необходимата публичност. Възложителят осигурява неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани в него.

Чл. 27. (1) В Профил на купувача се публикуват под формата на електронни документи:

 1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
 2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини, или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно НУМСИ ”Христина Морфова” да осигури неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
 3. разясненията, предоставени от НУМСИ ”Христина Морфова” във връзка с обществените поръчки;
 4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
 5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
 6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
 7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
 8. становищата на Агенцията по обществени поръчки, във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол.

   (2) В документите по ал. 1, които се публикуват в Профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците правомерно са се позовали на конфиденциалност във връзка с наличието на търговска тайна, както и информация, която е защитена със закон.

   (3)   На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаване.

   (4)  Всички документи, които ще се публикуват на профила на купувача, съдържащи данни и обстоятелства, представляващи търговска или друга защитена от закон тайна се подписват в два екземпляра – пълен и съкратен.

Чл. 28. (1) Профилът на купувача се администрира от определено от Възложителя длъжностно лице;

    (2) Информацията, подлежаща на публикуване в профила на купувача, се въвежда от определено от Възложителя длъжностно лице, което отговаря за съответствието на въведената информация с утвърдените от възложителя или упълномощено от него лице документи.

Чл.29 (1) Актуалните процедури, обявени от НУМСИ ”Христина Морфова” се публикуват в раздел Профила на купувача, като заглавието им представлява връзка към самостоятелна преписка, със собствен номер и дата на създаване, съдържаща цялата подлежаща на публикуване информация за конкретната поръчка – идентификационния номер, предмет на поръчката и други прикачени документи.

   (2) Самостоятелната преписка за всяка отделна поръчка се създава най – късно в деня на откриване на съответната процедура.

Чл. 30. (1) Документите по чл. 29, ал. 1 се публикуват в профила на купувача след предоставянето им в електронен вид от съответните длъжностни лица, отговорни за провеждане на дейностите по възлагане на обществени поръчки съгласно настоящите вътрешни правила, при спазване на съответните срокове.

   (2) Електронните документи се представят за публикуване в профил на купувача, по електронна поща, в PDF или DOC формат.

Чл. 31. (1) Документите, които се отнасят до определена обществена поръчка или рамково споразумение се обособяват в електронна преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаването.

   (2) Сроковете за публикуване на документите по чл. 58, ал. 1, т. 1, 4 – 6 и 8 са, както следва:

 1. всички решения и обявления, когато подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в регистъра;
 2. решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП – в деня на изпращането им на лицата, заявили интерес, на кандидатите или на участниците, а когато не подлежат на изпращане – в деня на издаването им;
 3. поканите по чл. 34, ал. 1 от ЗОП – в деня на изпращането им на избраните кандидати;
 4. поканите по чл. 34, ал. 2 от ЗОП – в деня на изпращането им до лицата, които са заявили интерес за участие;
 5. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите – в деня на изпращането на съответното решение по чл. 22, ал. 1, т. 4 – 10 от ЗОП, в зависимост от вида и етапа на процедурата;
 6. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях – в деня на публикуване на обявлението за възлагане на поръчка в регистъра;
 7. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения:

             а) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;

            б) когато са сключени на основание чл. 116, ал. 1, т. 1, 4 – 6 от ЗОП – до 7 дни от сключване на допълнителното споразумение;

 1. становищата на АОП във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол – в 10-дневен срок от получаването им от възложителя или от публикуването им в регистъра;
 2. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 ЗОП – в 5-дневен срок след извършване на съответното действие;
 3. съобщението по чл. 193 ЗОП – в деня на прекратяването.
 4. съобщението по чл. 43, ал. 4 ЗОП – в деня, в който Директорът е узнал, че решението не е получено от кандидата или от участника.

Чл. 32. (1) Документите и информацията, които се отнасят до конкретна обществена поръчка, обособени в самостоятелна преписка по смисъла на чл. 31, ал. 1 от настоящите вътрешни правила, се поддържат в профила на купувача до изтичането на три години от:

 1. прекратяването на процедурата, съответно публикуването на съобщението по чл. 193 от ЗОП – когато не е сключен договор;
 2. изпълнението на всички задължения по договора, съответно всички задължения по договорите в рамковото споразумение, квалификационната система и динамичната система за покупки.

Чл. 33. Главният счетоводител на НУМСИ ”Христина Морфова” извършва проверка на публикуваната информация в РОП на АОП и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им.

Чл. 34. При установени несъответствия Главният счетоводител, взима решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. Настоящите вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки са разработени в съответствие с изискванията на чл. 244 от ЗОП и чл. 140 от ППЗОП. Промени във Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки се извършват по преценка на възложителя и при промени в условията на нормативната база за провеждане и организация на обществени поръчки.

Чл. 36. При неспазване на определените задължения и посочените срокове по настоящите Вътрешни правила, съответните длъжностни лица носят дисциплинарна отговорност пред възложителя.

За неуредените въпроси в настоящите Вътрешни нравила се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане иа Закона за обществени поръчки, и действащото законодателство.

Настоящите Вътрешни правила са приети на основание чл. 244 и 245 от ЗОП и утвърдени със Заповед № 20/15.09.2016 г. и влизат в сила от 15.04.2016г.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme