Ученик на годината

НОСИТЕЛИ НА СТИПЕНДИЯТА

  • Учебната 2014/15
    ДАНИЕЛ НИКОЛОВ – специалност Поп и джаз пеене
  • Учебната 2013/14
    БОЖИДАР РАХНЕВ – специалност Цигулка
https://metronombg.com/wp-content/uploads/2016/10/SAM_5729-.png

Статут на наградата
УЧЕНИК НА ГОДИНАТА
на НУМСИ „Христина Морфова” – Стара Загора

Цел:

Чл. 1 Наградата се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на ученици от V до ХII клас на НУМСИ „Хр. Морфова” и е неделима.

Общи положения:

Чл. 2 Наградата се присъжда ежегодно и обхваща периода на една учебна година 14 септември предходната – 15 септември следващата календарна година.
Чл. 3 Наградата е парична, в размер на 300 лева. Включва също – пластика и грамота, подпечатана със „Златен печат на училището”.
Чл. 4 Средствата се осигуряват от анонимен дарител.
Чл. 5 Педагогическият съвет на училището взема решение за одобряването на получилата най-много точки номинация на свое заседание не по-късно от 30 ноември въз основа на предложение на комисията за присъждане на наградата „Ученик на годината”.
Чл. 6 Наградата се връчва от директора на училището на тържествена церемония по време на традиционния годишен коледен концерт на училището.

Критерии за номиниране:

Чл. 7 Наградата се присъжда на ученик, от V до ХII клас на НУМСИ „Хр. Морфова”. Който се обучава /дневна форма / и отговаря на следните условия:
а/ отличен годишен успех през оценяваната година;
б/ отличия от изяви на международно, национално и/или регионално ниво, свързани с участия в конкурси, фестивали, майсторски класове, театрални работилници, концерти и др;
в/ индивидуален принос и активно учстие в разработването и участието в проекти и програми от международно и/или национално ниво; извънкласни дейности представящи училището в региона, страната и чужбина;
г/ без административни наказания през учебната година.
д/ участия в инициативи на ученическия съвет и училището и активна позиция при решаването на възникнали проблеми;

Процедура за номиниране:

Чл. 8 Кандидатурите за наградата Ученик на годината се предлагат от отделни учители или методически обединения до края на месец ноември. Предложенията включват само една номинация.
Чл. 9 Предложените кандидатури се разглеждат на заседание от петчленна комисия назначена със заповед на директора:
Чл.10 Съставът на комисията е определен с решение на Педагогическия съвет на НУМСИ, не по-късно от 15 септември.
Чл. 11 Комисията оценява номинираните кандидатури по шестобална система. Оценката е средноаритметична от сбора на оценките на всеки член от комисията.
Чл. 12 При еднакви най-високи оценки педагогическият съвет има правото на повторно обсъждане и гласуване. Получилият най-много гласове става носител на наградата Ученик на годината.

НУМСИ "Христина Морфова" © 2022 Frontier Theme